رژیم درمانی

بعد از مراجعه حضوری به مطب و یا ارتباط غیر حضوری و پذیرش، شرح حال کاملی از تمام ارگانهای فرد متقاضی توسط دکتر الهام پارسا گرفته می‌شود، شرح حال دارویی و سابقه سایر بیماریها در نظر گرفته می‌شود.

اندازه‌گیری‌های مراجعین حضوری در مطب انجام می‌گردد قد و وزن و دور مچ دست و دور شکم اندازه‌گیری می‌گردد، در مراجعین غیر حضوری این اندازه‌ها بعد از آموزش توسط خود فرد انجام می‌شود و برای دکتر پارسا ارسال شده، میزان  و حجم و نوع مصرف غذایی مصرفی کنترل و بررسی می‌گردد و سپس با در نظر گرفتن  مزاج و شرایط هر فرد  رژیم کاهش وزن یا حفظ وزن یا افزایش وزن برای فرد نوشته می‌شود

برای بعضی افراد با رژیمهای پاکسازی مراحل درمانی را شروع می‌کنیم و برای بعضی دیگر کالری مصرف را محاسبه کرده و با در نظر گرفتن مزاج تشخیص داده شده  چینش مواد غذایی انجام می‌شود پس ما در نوشتن رژیم مناسب کالری شما را علاوه بر مزاج در نظر می‌گیریم ، توصیه های ورزشی نیز داده خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که در ویزیت ها و تدابیر رژیمی در صورتیکه که فرد هر نوع بیماری داشته باشد در نظر گرفته می‌شود اعتقاد ما بر این است که اگر شما گوارش خوب، و روان بیاسترس و اضطراب و کلیه سالم و پوست و مویی زیبا نداشته باشید رژیم درمانی مثمر ثمر نخواهد بود.

با توجه به شرایط و بررسی هر فرد و با در نظر گرفتن مزاج رژیم کاهش وزن یا حفظ وزن برای فرد نوشته می شود ما در نوشتن رژیم مناسب کالری شما را علاوه بر مزاج در نظر میگیریم ، توصیه های ورزشی داده خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که در ویزیت ها و تدابیر رژیمی در صورتیکه که فرد هر نوع بیماری داشته باشد در نظر گرفته می شود.